AT27C512R-90JC

سازنده ATMEL CORPORATION
شماره قطعه AT27C512R-90JC

قسمت های دیگر